کتاب فروشی داری فروش

۳۴ نفر

کتابفروشی عضو

۳۵۱

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۷۲

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۷۹

مبلغ کل فروش (ریال)

۱,۰۱۴,۵۶۵,۵۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۴,۸۴۹


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۳۰

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۲۳

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۷

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها