کتاب فروشی داری فروش

۴۸ نفر

کتابفروشی عضو

۲۸۸

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۴۸

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۴۰

مبلغ کل فروش (ریال)

۴,۴۱۱,۳۵۸,۰۰۱

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۲,۶۶۱


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۲۰,۴۹۶,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۸۷

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲۲

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۸

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها