کتاب فروشی داری فروش

۴۶ نفر

کتابفروشی عضو

۲۳۹

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۳۰

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۰۹

مبلغ کل فروش (ریال)

۹۸۸,۸۵۴,۰۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۹,۱۵۶


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲۰

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۶

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها