کتاب فروشی داری فروش

۳ نفر

کتابفروشی عضو

۲۰۱

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۱۶

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۸۵

مبلغ کل فروش (ریال)

۵,۷۰۵,۰۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۶۴


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۸

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۵

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۳

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
%۱۰ از کتابفروشی ها