کتاب فروشی داری فروش

۳۲ نفر

کتابفروشی عضو

۸۵

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۳۷

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۴۸

مبلغ کل فروش (ریال)

۱,۵۴۳,۳۱۶,۰۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۱۲,۲۸۷


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۱۶

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۳

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۳

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۰

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها