کتاب فروشی داری فروش

۶۶ نفر

کتابفروشی عضو

۲۴۸

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۳۴

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۱۴

مبلغ کل فروش (ریال)

۳,۵۲۴,۴۳۵,۵۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۱,۳۲۲


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۱۴۴,۰۸۱,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۱۳۳۵

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۱۹

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۵

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها