کتاب فروشی داری فروش

۶۷ نفر

کتابفروشی عضو

۲۴۹

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۳۵

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۱۴

مبلغ کل فروش (ریال)

۳,۵۲۴,۶۹۵,۵۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۱,۳۲۸


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۱۴۴,۳۴۱,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۱۳۴۱

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲۰

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۶

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها