کتاب فروشی داری فروش

۶۷ نفر

کتابفروشی عضو

۲۴۹

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۳۵

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۱۴

مبلغ کل فروش (ریال)

۳,۴۲۴,۹۵۰,۵۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۰,۳۶۲


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۱۰۲,۴۲۸,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۹۱۰

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲۰

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۶

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها