کتاب فروشی داری فروش

۰ نفر

کتابفروشی عضو

۱۸

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۹

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۹

مبلغ کل فروش (ریال)

تعداد کتاب های فروش رفته


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۰

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۰

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۰

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها