کتاب فروشی داری فروش

۷ نفر

کتابفروشی عضو

۳۰۲

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۵۴

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۴۸

مبلغ کل فروش (ریال)

۶۰,۰۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۱


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲۴

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۲۰

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها