کتاب فروشی داری فروش

۸ نفر

کتابفروشی عضو

۶۷

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۲۸

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۳۹

مبلغ کل فروش (ریال)

۱۸۵,۱۹۰,۰۰۰

تعداد کتاب های فروش رفته

۱,۵۷۲


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۰ ریال

تعداد کل فروش :

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۲

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۰

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها