کتاب فروشی داری فروش

۴۸ نفر

کتابفروشی عضو

۲۸۸

کتابفروشی عضو طرح در مراکز استان

۱۴۸

کتاب فروشی عضو طرح در شهرستان ها

۱۴۰

مبلغ کل فروش (ریال)

۴,۶۰۹,۱۴۴,۰۰۱

تعداد کتاب های فروش رفته

۳۳,۷۸۲


اطلاعات فروش استان

مبلغ کل فروش : ۷۹,۴۶۱,۰۰۰ ریال

تعداد کل فروش : ۴۰۴

اطلاعات کتابفروشی های «تهران»

تعداد کتابفروشی عضو طرح : ۲۲

تعداد کتابفروشی ها در مرکز استان : ۱۸

تعداد کتاب فروشی در شهرستان ها : ۴

از تعداد کتاب ها
از کل فروش
از کتابفروشی ها